Kontaktu forma
Vārds:
E-pasts:
Ziņojums:
Izmantojot šo kontaktu formu, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Sīkāk par datu apstrādi.
Nosūtīt

 

  UniHost interneta mājas lapu uzturēšanas pakalpojumu izmantošanas noteikumi.

Apraksts

Šie noteikumi ir savstarpējās vienošanās, starp pakalpojumu sniedzēju (UniHost) no vienas puses un pakalpoumu lietotāja (klienta) no otras puses, pakalpojumu lietošanas noteikumi. Šie noteikumi ietver sevī pamata pakalpojumu lietošanas noteikumus, klienta un pakalpojumu sniedzēja atbildību un pienākumus.


Pakalpojumu izmantošanas noteikumi

Klients uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot UniHost pakalpojumus.
Klients piekrīt neizmantot pakalpojumus jebkādiem nelegāliem mērķiem.
Klientam aizliegts mēģināt piekļūt UniHost vai UniHost parnteru tīklu sistēmām un/vai failiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti.
Klientam aizliegts nosūtīt e-pasta surogātpastu, vēstuļu ķēdes un citus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši.
Klientam aizliegts izmantot pakalpjumus datoru vīrusu un līdzīgu materiālu izplatīšanai un/vai uzturēšanai.
Klientam aizliegts izmantot pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).

Klients nav tiesīgs:
- Izvietot jebkādu LR likumos aizliegto informāciju.
- Izvietot jebkādus autortiesību pārkāpjošus materiālus, tai skaitā arī norādīt piekļuves iespējas šiem materiāliem.
- Mēģināt piekļūt pie citu sistēmas lietotāju informācijas.
- Ar nodomu traucēt UniHost un tās partnera kompāniju serveru vai tīklu darbību.
- Tālākpārdot UniHost hostinga pakalpojumus, jebkādā formā un veidā, izmantojot sava hostinga plāna atvēlēto diska vietu, vai atsevišķi tālākpārdot jebkura veida UniHost pakalpojumus, izņemot gadījumus kad par konkrētu pakalpojumu tālākpārdošanu ir noslēgta abpusēja vienošanās.


Klienta pienākumi

Klientam ir jātur visi pakalpojumu administrēšanas piekļuves dati, lietotāju vārdi un paroles slepenībā un viņš uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas notiek izmantojot šos datus. Citi klienta lietotāja vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā klients. Klietam nekavējoties jāziņo UniHost par jebkurām neatļautām darbībām ar klienta lietotāja vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kas kļuvuši zināmi.
Klienta pienākums ir regulāri saglabāt ārpus UniHost serveriem sev svarīgu datu kopijas, UniHost nevar garantēt pilnu datu atgriešanu no UniHost pakalpojumu serveriem, ja tie tikuši nejauši vai tīši izdzēsti vai kā savādāk bojāti, vai ir zaudēti trešo personu darbību dēļ. UniHost neatbild par pašu interneta mājas lapu saturu, failiem, attēliem un programmatūrām, kas tiek izmantotas uz klienta atvēlētās servera diska vietas (hostinga diska vietas).


Apmaksa

Visa un pilna apmaksa tiek veikta pirms pakalpojumu saņemšanas, saskaņā ar izvēlēto maksājumu kārtību, pamatojoties uz UniHost izrakstītu rēķinu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

Ja klients neveic samaksu atbilstoši nosacījumiem (izrakstītam rēķinam), tad UniHost ir tiesīgs pilnvarot trešās personas iekasēt no klienta parādsaistības un citas blakus prasības pret klientu, kas izriet no šo noteikumu nosacījumiem. Klients apņemas apmaksāt visus izdevumus, ko sastāda izdarītā samaksa trešajai personai, par parādsaistību iekasēšanu no klienta.

Par pakalpojumu apmaksas kavējumu UniHost var pieprasīt no klienta maksāt līgumsodu 1% apmērā no maksājamās summas, par katru nokavēto dienu. Parāda saistību esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek ieskaitīts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo nesamaksāto maksājumu segšanas.


Klienta konta slēgšana

UniHost ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt klienta kontu gadījumā ja:
a) Klients pārkāpj šajos noteikumos minēto.
b) Klients laikā nav apmaksājis pakalpojumus, saskaņā ar šajos noteikumos minēto (iedaļa Apmaksa).

Visos klienta konta slēgšanas gadījumos starp UniHost un klientu tiek veikts galīgs norēķins par klientam sniegtajiem pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi klienta konta darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.


Privātuma politika, datu apstrāde

UniHost veic savu klientu datu uzglabāšanu. Klientu dati tiek izmantoti komunikācijas vajadzībām (rēķinu nosūtīšanai, hostinga problēmu risināšanai vai īpašu klientam paredzētu piedāvājumu nosūtīšanai). UniHost nenodod nekādus Jūsu personas datus trešai pusei. Visi klientu ievāktie dati (vārds, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numuri, adreses un e-pasti) tiek saglabāti slēgtā datubāzē, bez attālinātas pieejas. E-pastu komunikācijā, tai skaitā kontaktu forma no unihost.lv mājas lapas, saņemtie dati tiek uzglabāti 3 mēnešus, pēc kā tiek automātiski dzēsti. Slēdzot hostinga kontu, pilnībā tiek dzēsta visa klienta ievāktā informācija, izņemot atsevišķus gadījumus, kur pēc klienta lūguma tā tiek saglabāta, turpmākas komunikācijas vajadzībām.

Lietojot UniHost.lv interneta mājas lapu, lietotāja datorā tiek saglabāta analītikas pakalpojumas Google Analytics sīkdatnes (cookies). Google Analytics tiek izmantots tikai virspusējas mājas lapas apmeklētības statistikai, un neievāc nekāda veida Jūs identificējošo informāciju. Sīkāk par Google privātuma poolitiku.

Sīkdatņu deklarācija

Noteikumu pēdējās izmaiņas veiktas: 2019. gada 17. februārī